Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

2. Alle studies, plannen en ontwerpen blijven onze artistieke eigendom, beschermd door intellectuele rechten en mogen niet zonder onze schriftelijke voorafgaande goedkeuring gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel of gedeeltelijk. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle documentatie (foto’s, schetsen, plannen,...) door ons geleverd geldt slechts ten indicatieve titel en eventuele verschillen tussen deze documentatie en de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen kan dan ook in geen enkel geval tot welkdanige aansprakelijkheid in onze hoofde aanleiding geven.

3. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Dit betekent ook dat bij overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde termijn de klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst noch enige andere schadevergoeding te vorderen. Indien de klant echter optreedt als ‘consument’ in de zin van het boek VI Wetboek van economisch recht, heeft de klant-consument bij aan ons te wijten vertraging in de uitvoering van de werken, vanaf diens ingebrekestelling, bij wijze van vaste schadevergoeding recht op de betaling van € 20 per kalenderdag met een maximum van 5 % van de aannemingssom (excl. BTW).

4. Wij zijn gerechtigd om de door ons aangegane verbintenis tot uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen zonder dat de klant welkdanige aanspraak op schadevergoeding kan maken wanneer wij wegens overmacht en/ of vreemde oorzaak’ tijdelijk dan wel definitief in de onmogelijkheid zijn om aan onze verbintenis te voldoen. Worden conventioneel als ‘vreemde oorzaak’ en/of overmacht beschouwd : de stopzetting van de productie van de bestelde materialen, oorlog, staking, lock-out of andere werkonderbrekingen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, brand, natuur en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van onze contractuele verbintenissen.

5. De klant moet de uitgevoerde werken en geleverde goederen onmiddellijk bij de uitvoering/levering nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de 8 dagen na levering/uitvoering, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerking genomen. Worden niet beschouwd als niet-conform, als een zichtbaar of als een verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur van de bekleding van binnen- en buitenwanden, lichte verschillen in de afmetingen, of het verkleuren van hout, lakwerk of crépi, de normale werking van de materialen etc. Wij zijn enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken wanneer deze zich manifesteren binnen een termijn van 1 jaar vanaf de levering of de uitvoering van de werken. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de 6 maanden na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek. Wij dragen – voor elk gebrek (zowel zichtbaar als verborgen) – geen verantwoordelijkheid indien de oorzaak van het gebrek te wijten is aan een gebrek aan onderhoud door de klant, of aan een abnormaal of foutief gebruik van de geleverde goederen of uitgevoerde werken. Wij kunnen tevens niet meer aansprakelijk worden gesteld van zodra de klant door derden veranderingen, werken en/of onderhoud aan de door ons geleverde goederen, installaties en uitgevoerde werken heeft laten verrichten.

6. Zowel in geval van niet-conformiteit, zichtbare als verborgen gebreken is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de betaalde prijs voor de niet-conforme of gebrekkige goederen of werken. Wij zijn jn geen enkel geval aansprakelijk voor om het even welke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade en geen enkele bijkomende terugbetaling en/of schadevergoeding kan derhalve van ons geëist worden voor om het even welke reden.

7. Al onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar zonder korting op onze zetel te Izegem, Aanvaarding van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en geldt nooit als schuldvernieuwing. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Bij gebrek aan contante betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het factuurbedrag of op het saldo een conventionele intrest van 8 % per jaar verschuldigd zijn vanaf de dag van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.875,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare gerechts-en procedurekosten.

8. Iedere klacht of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerking genomen.

9. Bij annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de klant is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 30 % van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling (excl. BTW) met een minimum van € 500 en een maximum van € 50.000, onverminderd ons recht om desgevallend een hogere schade te bewijzen. Bij annulering van een bestelling of van een opdracht door ons en indien de klant optreedt als ‘consument’ in de zin van het boek VI Wetboek van economisch recht, is de klant gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 5% van de geannuleerde opdracht of bestelling (excl. BTW), met een maximum van € 750.

10. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling.

11. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van het art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

12. Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.

13. Wij behouden ons het recht om onze realisaties te fotograferen en deze foto’s te reproduceren en te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden.

14. In geval van gerechtelijke invordering of geschil zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Izegem, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk territoriaal bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht

Winkelmandje

Je hebt nog geen producten in je winkelmandje.

Verlanglijst

Je hebt nog geen producten op je verlanglijst.